dagbladet
Styret

Dagbladets stiftelse ledes av et styre på fem medlemmer. Tre av medlemmene med personlige varamedlemmer oppnevnes av generalsekretærene i de tre bransjeorganisasjonene Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag i fellesskap.

Medlemmene må ikke være aksjonærer i AS Dagbladet eller ha fast tilknytning til noen avis. De oppnevnes for to år av gangen og slik at to medlemmer oppnevnes i ett kalenderår, og det tredje medlemmet i neste kalenderår.

I tillegg til disse tre er ansvarlig redaktør i AS Dagbladet medlem i styret. Hvis det er mer enn én ansvarlig redaktør, skal vervet i følge vedtektene gå på omgang mellom de ansvarlige redaktørene for to år av gangen.

Et femte styremedlem med varamedlem velges av – og blant – medlemmene av Dagbladets Redaksjonsklubb for to år av gangen.

Styret konstituerer seg selv og velger selv sin leder.

Styret i Dagbladets Stiftelse er også styre for Evenruds Stiftelse. Denne stiftelsen ble etablert i 2000, i tråd med den ånd som stiftelsens grunnlegger, arkivsjef Mari Evenrud, ledet arkivarbeidet i Dagbladet i en menneskealder.

Stiftelsen har et allmennyttig formål, herunder samarbeide med Dagbladets stiftelse for å sikre og gjøre allment tilgjengelig Dagbladets arkiver og historie – og støtte opp under det arbeid Dagbladets stiftelse gjør for å sikre Dagbladet som uavhengig venstreorgan for frisinnet og fremskrittsvennlig politikk.

For perioden 2024 – 2025 er styret i Dagbladets Stiftelse og Evenruds Stiftelse slik:

Jon Wessel-Aas
styreleder (foto: Shad Madian)
Ann-Magritt Austenå
styremedlem (foto: Shad Madian)
Frode Hansen
styremedlem (foto: Lars Eivind Bones)
Ellen Arnstad
styremedlem (foto: Andreas Fadum, Se og Hør)
John Rasmussen
styremedlem (foto: Dagbladet)
Lars Richard Bache
varamedlem (foto: Høyskolen Kristiania)
Kiran Aziz
varamedlem
Esten O. Sæther
varamedlem (foto: Even Bast)
Jorun Rødsten Gaarder
varamedlem (foto: Bjørn Langsem)
Arne Jensen
daglig leder (foto: Shad Madian)

Artikler

Rolf Hansen (76) er en institusjon i Dagbladet og en del av avisas historie. Etter 52 år i bladets tjeneste er han fortsatt aktiv.

Mari Evenrud
Dagbladets Stiftelse forvalter også Evenruds Stiftelse. Bli kjent med denne stiftelsens opphavskvinne.
Uregistrert kunst
Inntil langt ut på 90-tallet ble forvaltningen av Dagbladets arkiver og det man kalte Dagbladets kunst nærmest tatt for gitt.
Arve Solstad
Fenomenet «redaksjonell stiftelse» dukket opp i Norge på 1980-tallet som et forsvarsverk mot spekulative oppkjøp av avisaksjer.
Gerd Benneche
De kvinnelige medarbeiderne har bidratt til Dagbladets radikale standpunkter i en rekke kulturpolitiske og sosialpolitiske spørsmål.
Gudleiv Forr
Gudleiv Forr holdt det politisk-redaksjonelle fortet i Dagbladet – i en vedvarende spenning mellom bordell og katedral.